Organisationen för Ny Fysik

Om föreningen

Organisationen för Ny Fysik är en ideell förening vars syfte är att:

  • vara ett forum för forskning i gränstrakten av eller utanför etablerade vetenskapsparadigm
  • bidra till utveckling av alternativa energiformer och andra teknologier som är gynnsamma för människan och naturen
  • samordna och främja forskning, samt fungera som en kunskapsbas för organisationens medlemmar

Historik

Våren 1991 bildades ett nätverk av oberoende forskare inom okonventionell energiteknik och strömningsteknik med anknytning till idéer av österrikaren Viktor Schauberger. Syftet var att underlätta samordning och att få en överblick över forskningen. 1992 kom vi i kontakt med ”Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap”, ett paraplynätverk för nya forskningsområden, och vi blev då en del av detta. För att så skapa ett forum för forskningsprojekt och ett ansikte utåt bildades i februari 1994 ”Organisationen för Ny Fysik” av några av det ursprungliga nätverkets medlemmar.

Några forskningsområden

Ett av organisationens främsta syften är att starta och samordna forskningsprojekt. Det kan röra sig om experiment och/eller litteratursökningar inom de områden som intresserar medlemmarna.

Ett av de områden som medlemmarna studerat är så kallad ”frienergi-teknologi”. Begreppet syftar på ett femtiotal uppfinningar under 1900-talet där man hävdat att man erhållit ett överskott av energi. Beteckningen ”frienergi” är ganska oegentlig. Vad den syftar på är att energin utvinns mer eller mindre gratis. Vad det sannolikt kan röra sig om är någon okänd form av energiomvandling av en, som det påstås, allestädes närvarande energi. Några fysiker har försökt att knyta fenomenet till den så kallade nollpunktsstrålningen (eng. zero point radiation) inom den moderna fysiken.

Till ovanstående område är knutet åtskilliga svårförklarliga eller omdiskuterade experiment främst rörande elektromagnetisk teori, potentialvågor, och diverse biologiska effekter, vilka har studerats.

Österrikaren Viktor Schaubergers idéer om vattenrening och energiutvinning och fenomen relaterade till detta område har också studerats flitigt.

Internationellt nätverkande

Vi stödjer internationellt nätverkande, och en öppen kreativ atmosfär inom forskningsområdena. Eftersom bristen på struktur och överblick inom okonventionella forskningsområden är slående, stödjer vi initiativ för att skapa forskningsprogram och ett forum där uppfinnare och forskare kan få apparater rättvist och objektivt  testade. Om du är intresserad så tag kontakt:

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: