Organisationen för Ny Fysik

Forskning

Vi är en ideell förening vars syfte är att:

  • vara ett forum för forskning i gränstrakten av eller utanför etablerade vetenskapsparadigm
  • bidra till utveckling av alternativa energiformer och andra teknologier som är gynnsamma för människan och naturen
  • samordna och främja forskning, samt fungera som en kunskapsbas för organisationens medlemmar

Några exempel på forskningsområden

Ett av organisationens främsta syften är att starta och samordna forskningsprojekt. Det kan röra sig om experiment och/eller litteratursökningar inom de områden som intresserar medlemmarna.

Ett av de områden som medlemmarna studerat är så kallad ”frienergi-teknologi”. Begreppet syftar på ett femtiotal uppfinningar under 1900-talet där man hävdat att man erhållit ett överskott av energi. Beteckningen ”frienergi” är ganska oegentlig. Vad den syftar på är att energin utvinns mer eller mindre gratis. Vad det sannolikt kan röra sig om är någon okänd form av energiomvandling av en, som det påstås, allestädes närvarande energi. Några fysiker har försökt att knyta fenomenet till den så kallade nollpunktsstrålningen (eng. zero point radiation) inom den moderna fysiken.

Till ovanstående område är knutet åtskilliga svårförklarliga eller omdiskuterade experiment främst rörande elektromagnetisk teori, potentialvågor, och diverse biologiska effekter, vilka har studerats.

Österrikaren Viktor Schaubergers idéer om vattenrening och energiutvinning och fenomen relaterade till detta område har också studerats flitigt.

Fokusområden för 2015-2016

Under perioden 2015-2016 kommer föreningen speciellt uppmärksamma följande områden:

  • Skapa former för strukturering/överblick av forskningsområdena på webben
  • Beröringspunkter mellan kall fusion (Low Energy Nuclear Reactions, LENR) och Viktor Schaubergers energiforskning
  • Anomalier i sönderfallshastighet hos radioaktiva isotoper (LENR)
  • Analys av och experiment kring Nordelleffekten, Smithdetektorn och Graneaus
  • vattenexplosioner. T.ex. utmattningseffekter i vatten och metaller, samt Casimirvakuum. Kristallisationsfenomen vid Gyttorpsincidenten.
  • Vidare studium av Sagnac-effekten

Vi välkomnar förslag och artiklar inom dessa områden.

Kartor över relativt outforskade fenomen [på engelska]

En serie kartor för att underlätta navigeringen i djungeln av okonventionell forksning, t.ex. om fri energi.

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: