Organisationen för Ny Fysik

Projekt, föreläsningar och artiklar - några exempel

Nedan följer en sammanfattning av några intressanta tidigare projekt, artiklar och föreläsningar.

Schauberger och vatten

Viktor Schaubergers Stuttgartexperiment (Johansson, Hallberg, Ovesen, 1994-1997)

Självorganisering hos vätskor (Lars Johansson & Curt Hallberg, 1999)

Kelvin-generatorn (Robert Bärnskog, 1999)

Alternativ vattenbehandling (Lasse Johansson, 2005)

Fri energi-teknik

Bedinigeneratorn (Ingvar Karlsson, 1990)

Adamsmotorn (Per Magnusson, 1996)

N-maskinen och Monsteineffekten (Olle Hagström, 1995)

Den termokemiska generatorn (Gösta Rinander, 1996)

Experiment med Searlgeneratorn (Mathias Båge, 1997)

Marinovmotorn (Lars Johansson, 1998)

GEET-fuel processor (Per Albertsson, 1999)

Searl och SEG (Mathias Båge, 2005, 2006)

Subtila fält

Skalärvågsdetektorer (Lars Johansson & Ingvar Karlsson, 1990)

Peter Graneaus forskning om Longitudinella krafter (Lars Johansson, 1990)

Med slagrutan längs psi-spåret (Jens Tellefsen & Nils-Olof Jacobson, 1999)

Oortodoxa perspektiv på Relativitetsteori och kosmologi

Den nya enhetsteorin (Ingvar Åstrand, 1997)

Matter Unified - en exposé i fysik (Ove Tedenstig, 1998)

Ny syn på relativitetsteori (John-Erik Persson, 1999)

Fraktalt elektriskt virvelkosmos (Mathias Båge, 2010)

Elektromagnetism och flödesfenomen

Lifters (Anders Ive, 2003)

Friktionsminskning med värmegradienter och andra fält (David Jonsson 2005, 2007)

Retardationsfenomen och flöden (David Jonsson, 2009)

Vridmoment i atmosfärer av roterande gaser (David Jonsson 2010)

 

Below is a summary of some past interesting projects and lectures.

Schauberger and water

Viktor Schauberger's Stuttgart experiments (Johansson, Hallberg, Ovesen, 1994-1997)

Self-organization in fluids (Lars Johansson & Curt Hallberg, 1999)

The Kelvin generator (Robert Bärnskog, 1999)

Unconventional water treatment (Lasse Johansson, 2005)

Free energy device

The Bedini generator (Ingvar Karlsson, 1990s)

The Adams motor (Per Magnusson, 1996)

The N-machine and the Monstein effect (Olle Hagström, 1995)

The thermochemical generator (Gösta Rinander, 1996)

Experiments with the Searl generator (Mathias Båge, 1997)

The Marinov motor (Lars Johansson, 1998)

The GEET fuel processor (Per Albertsson, 1999)

Subtle fields

Scalar wave detectors (Lars Johansson & Ingvar Karlsson, 1990s)

Peter Graneau's research on Longitudinal forces (Lars Johansson, 1990s)

Dowsing along the psi-track (Jens Tellefsen & Nils-Olof Jacobson, 1999)

Unorthodox perspectives on Relativity and Cosmology

A Unified theory (Ingvar Åstrand, 1997)

Matter unified (Ove Tedenstig, 1998)

A new perspective on relativity (John-Erik Persson, 1999)

Fractal electrical vortex cosmos (Mathias Båge, 2010)

Electromagnetism and flow phenomena

Lifters (Anders Ive, 2003)

Drag reduction by heat gradients and other fields (David Jonsson 2005, 2007)

Retardation phenomena and flow (David Jonsson, 2009)

Torques in athmospheres of rotating gases (David Jonsson 2010)

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: