Organisationen för Ny Fysik

Potentiella Projekt

Här finner du en sammanställnig över olika projekt som har föreslagits. Den skall naturligtvis ses som ett axplock av möjliga projekt - teoretiska, experimentella, och sådana som innefattar sammanställning av litteratur.

Om något område intresserar dig, eller om du har förslag på fenomen som vi borde titta närmare på, så tag kontakt t.ex. genom att skicka ett mail till:

Kall Fusion m.m.

Kall fusions-liknande experiment (Transmutationer och värme)

Kall Fusion

 • Översikt av experiment etc.
 • Upprepning av t.ex. CETI's eller Miley's försök.

Ohimo-Mizuno's experiment

 • Upprepning av Ohimo-Mizuno's experiment, t.ex. med olika typer av wolfram-elektroder

Transmutations-experiment med ljusbågsurladdningar

 • Experimentell upprepning
 • Sammanställning över utförda experiment internationellt.
 • Relationer till t.ex. Kervran's försök, och andra försök med biologiska transmutationer.

Graneau's exploderande vattenplasma

 • Experimentell studie av den energi som frigörs vid vissa typer av högspänningsurladdningar i vatten.

Detektorer och subtil påverkan

 

Elektromagnetisk och subtil kommunikation mellan celler

 • Utredning av Kaznacheyev-effekten.
 • Experiment: Ryska lök-effekten. Andra enklare försök.
 • Kristalltillväxt och sk. "avlägsen påverkan" av kristalltillväxt (Reid m.fl.)

Callahans experiment

 • Experiment - Paramagnetism och biologisk tillväxt.
 • Samband med t.ex. Schaubergers glasägg.
 • Empirisk undersökning av resonansfenomen vid paramagnetiska runda torn.

Smith-detektorn

 •  Försök med detektering

Skalärvågor

 • Litteratursammanfattning. Generering och detektering. Biologisk detektering ?
 • Förslag på experiment.
 • Teoretisk genomgång. Samband em-teori, potentialvågor, Aharonov-Bohm-effekten.
 • Experiment. Testning av generatorer/detektorer.
(En översiktlig studie av olika typer av föreslagna skalärvågsdetektorer har utförts av bl.a Ingvar Karlsson och Lars Johansson.)

Elektromagnetiska Fri-energi-apparater och teorier

 

Adamsconvertern

 • Bygg och mät. Resonansdetektering ?
 • Jämförelse av testdata, litteratur (andra forskare).

(En teoretisk genomgång av Adams-convertern har gjort av Per Magnusson. Se artikel i Fnysik vol 1 nr 2.)

N-maskinen

 • Litteratursammanfattning.
 • Studera olika varianter på N-maskinen.
 • Sammanställning av teorier, internationella kontakter.
 • Bygg Em-variant av N-maskinen. Mätningar.
 • Monstein-effekten
(En experimentell studie av Monstein-effekten har gjorts av bl.a. Olle Hagström. En kort artikel om N-maskinen finns i Fnysik vol 1 nr 1.)

Zeropoint-energy-idéer

 • Gå igenom Moray B. Kings idéer, t.ex. möjliga experiment, samband med  Puthoff och andra ZPE-idéer.
 • Sammanfattning av huvuddragen (ZPE- coherence, självorganisation).
 • Experiment. T.ex. skalärströmmar
 • Teorifördjupning. Samband kvantmekanik, självorganisation/fasövergångar.

William Hoopers idéer.

 • Litteratursammanfattning
 • Sammanfattning av Hoopers anteckningar.
 • Samband med Weber-teori, 2:a ordningens relativistiska effekter (Klicker m.fl.).
 • Experiment med "All-electric motional field generator" och "Trapetsen".  Vissa typer av induktion.
(En översiktlig teoretisk genomgång av Hoopers idéer, och relationen till olika typer av 2:a ordningens relativistiska effekter, har utförts av Lars Johansson.)

Vacuum tube amplifier, VTA

 • Litteratursammanfattning (Aspden, bifilar coils m.m.)
 • Experiment

Schauberger

 

Stuttgartförsöken (Schaubergers virvelflödesförsök)

 • Teori och litteratursammanfattning. Sammanfatta försök som gjorts.
 • Modellskissande. Datorsimulering ?
 • Experiment: Separation. Vattenrening. Elektrofysikaliska effekter ?
(En teoretisk och experimentell studie av Stuttgart-försöken har gjorts av Malmögruppen. Se bl.a. artiklar i  Fnysik vol 1 nr 2, och Institutet för Ekologisk Teknik. Se även Vortex World.)

Nürnberg-försöken (Schaubergers vattenstråleförsök)

 • Sammanfattning av gjorda försök.
 • Utred anknytning till Ehrenhafts försök med vattenspjälkning ?
 • Experiment med olika sorters vatten (t.ex. källvatten).
(En upprepning av Nürnbergförsöken har utförts av bl.a. Robert Bärnskog.)

Överblick

Testmetodik - översikt

 • Genomgång av olika apparater och deras påstådda egenskaper.
 • Utarbetande av testmetodik och protokoll för testning av ovanstående  apparater.
 • 1-Watt challenge.Vilken typ av motorer/generatorer etc. behövs för respektive  frienergiapparat för att det ska vara möjligt att testa ett eventuellt självgående ?  T.ex. krav på höga spänningar, strömmar etc.

Sammanfattning av Sven Mielordts bok, ´Tachyonenergie, Hyperenergie, Antigravitation´

 • Litteratursammanfattning. Översikt. Gemensamma drag. Intressanta experiment och  apparater.
 • Inscanning och översättning med översättningsprogram

Natur-riktighet

 • Områdesgenomgång. Diskutera de olika apparaternas natur-riktighet (påverkan på  människor och natur). Em-fält-påverkan. Biologisk påverkan av olika slag.
Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: