Organisationen för Ny Fysik

Fnysik

 

The Change Masters 

av Curt Hallberg

The Change Masters är en bok jag läste då jag studerade till Utvecklings-ingenjör på Högskolan i Halmstad. Boken handlar om hur man behåller de kreativa personer som tillför ett stort företag nya idéer vilka sedan blir nya produkter. Problemet med ett stort företag är att företagskulturen inte gynnar "fritänkare" och kreativa personer som vill få igenom ett nytt tänkande. Dessa personer betraktas ofta som "kufar" och blir motarbetade.
 
Jag tycker att denna beskrivning passar in på oss, dvs medlemmarna i ONF. Vi sysslar med en okonventionell teknik i utkanten, och i vissa fall helt utanför det vetenskapliga paradigmet. De flesta "normala" människor betraktar oss som kufar. Den etablerade vetenskapen försöker ofta motarbeta oss. Ett bra exempel på detta är hur professorer och docenter på KTH behandlar den tyske fysikern Fischbach. 1986 fick han för sig att det eventuellt kan finnas en femte naturkraft (utöver gravitation, elektromagnetism, stark- och svag kärnkraft). "Alla" vet att gravitationskraften mellan två massor konstant avtar, omvänt proportionellt mot kvadraten på avståndet mellan de två massorna. Detta har ju Newton sagt, och då måste det ju vara så ...
 
Fischbach påstår då att den femte naturkraften påverkar gravitationskonstanten (G) så att den inte är en konstant längre. Den 5:e naturkraften skall verka på massor som ligger nära varandra genom att verka mellan näraliggande elementarpartiklar i atomernas kärnor. Man har sedan dess försökt bevisa detta men inte lyckats. Nu idag så försöker professor Kundig och doktor Cornaz få fram ett bevis genom att göra mycket noggranna viktbestämningar i dammbyggnaden i ett stort vattenmagasin i Schweitz.
 
Jag är inte rätt person att avgöra om de har rätt eller inte, men det är väldigt intressant att läsa hur man ser på problemet på bland annat KTH. Enligt tidningen Ny Teknik så menar man att : "Det skulle inte vara till någon nytta att hitta den. Einsteins relativitetsteori är väldigt bra som den är". Likaså "Om G skulle variera så faller hela relativitetsteorin. Och det vore rätt opraktiskt", "Det är lustigt att det finns folk som vågar ge sig på detta". Det är nästan så att man tycker sig ana ett visst hopp om att försöken skall misslyckas. Jag tycker att detta är en märklig inställning. Relativitetsteorin är en av fysikens största händelser under 1900-talet, här har vi nu en teori med praktiska försök som kan komplettera och ge nya infallsvinklar. Den kan kanske rent av förklara gamla fenomen som relativitetsteorin och kvantfysiken inte kunnat göra. Och så väljer man att inta en nonchalant och en starkt negativ inställning till personer, nya teorier och försök ! Var finns den berömda nyfikenheten? Varför säger man inte: Vad spännande ! Låt oss undersöka detta !! 
 
Det är denna "miljön" som vi arbetar i, även om försöken med frienergi (perpeetum mobile i mångas ögon, FY på oss) kanske är något mer kontroversiellt än en mycket noggrann bestämning av två enkilosvikter i närheten av en stor vattenmassa. Vilket leder till att negativismen blir mer utpräglad för vår del.
 
Vårt främsta vapen mot detta är i min mening FNYSIK. Skall vi bli tagna på allvar måste FNYSIK hålla en hög vetenskaplig standard m.a.p innehållet. Här har vi alla ett stort ansvar. Redaktionens och därmed mitt eget är att se till att innehållet i FNYSIK möter upp till ONF’s syften (se gärna sida 2). Dessa syften medger faktiskt ett ganska brett vingspann på ONF och FNYSIK. Schauberger t.ex. behandlar mest en form av miljöteknik men även olika typer av frienergimaskiner. Andra saker är t.ex. alternativa energiformer av typen eldning med energiskog, något som tas upp i detta nummer.
 
Jag har den visionen om FNYSIK, att den skall vara både ett bollplank för idéer och teorier men även en slags hjälp i det vetenskapliga arbetet. Samtidigt skall FNYSIK vara både kul och skapa spänning. Vi måste även kunna tillåta oss att spekulera i vad som skall komma och hur våra resultat påverkar framtiden. Man kan t.ex. se vilka som "uppfann" ubåten och kommunikationssatelliten. Forskarna ? Nej, det var författarna av bland annat science fiction litteratur. Här hade vi människor med en kombination av vision, vetenskaplig kompetens och civilkurage. Dessa vågade utmana den etablerade vetenskapens dogmer, precis som vi skall göra.
 
FNYSIK är ett informationsblad för organisationen. Men organisationen är inte mer än de medlemmar som finns inom organisationen, för att anta ett holistiskt synsätt och få ONF och FNYSIK att bli någonting som är större än summan av delarna krävs ett engagemang. Ett engagemang som måste delas av alla medlemmar. Själv tänker jag bidra med att "snoka" reda på intressanta artiklar och arbeta med vår forskning om Schaubergers maskiner och läror. Redaktionen förfogar över en scanner och ett översättningsprogram till och från bland annat Tyska, något som är bra eftersom t.ex. Schaubergers skrifter är på tyska. 
 
Ett par av medlemmarnas engagemang kan vi studera i bland annat insändarna om magnetfältsbehandling av bensin till förbränningsmotorer. Här är ett utmärkt exempel på hur det kan gå till, en medlem skriver en rapport och en annan bidrar genast med nya idéer. Detta liknar mycket arbetssättet i en utvecklingsgrupp. Här bollas idéer mellan de olika deltagarna i en slags kontinuerlig "brainstorming". Dessa idéer analyseras sedan mera kritiskt varpå man sedan går vidare med kanske nya infallsvinklar. 
 
FNYSIK’s roll i detta är att utgöra själva bollplanket så att de olika medlemmarna kan ta del i vad som händer och förmedla sina egna idéer. FNYSIK och medlemmarna kan även här utgöra den lite mer kritiska granskningen så att de vildaste och kanske inte fullt så seriösa idéerna sållas bort. 
 
Till sist vill jag avsluta med ett par tänkvärda rader:
 
Arthur C Clarkes rule: If an elder scientist says: it is impossible. Then you can do it !
 
Have Fun !!!  
Fnysik Huvudsida / Detta nummer
Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: